Vast cameranetwerk met automatische nummerplaatherkenning (A.N.P.R.)

Politiezone  Voer en Dijle plaatst op haar grondgebied een vast cameranetwerk voor nummerplaatherkenning (ANPR). De gemeenteraad heeft gunstig advies gegeven voor aankoop en plaatsing, net als de politieraad.

In Bertem werden drie camera’s geplaatst :

 • 2 camera’s langs de Tervuursesteenweg aan het op- en afrittencomplex van de E40
 • 1 aan de Blokkenstraat-Nijvelsebaan

Door nummerplaatherkenning wordt het mogelijk om verdachte bewegingen van voertuigen te volgen. In het kader van de misdaadbestrijding moet de politie ook in staat zijn om daders en verdachten van misdrijven te identificeren. 

De omliggende gemeenten en politiezones hebben op hun grondgebied camerabewaking geplaatst of zullen deze plaatsen (camera's werden geplaatst in de politiezones Overijse en Herent-Kortenberg). Indien Bertem geen camera’s zou plaatsen, dan zou dit kunnen leiden tot op termijn meer diefstallen. (de pakkans daalt in vergelijking tot de omliggende gemeenten) en een beperkter veiligheidsgevoel bij onze inwoners.

Onze gemeente is kwetsbaar voor inbraken in woningen:

 • door de ligging in de nabijheid van grote steden en de goede mobiliteit van en naar deze steden. Uit onderzoek blijkt dat rondtrekkende dadergroepen een aanzienlijk deel van de woninginbraken voor hun rekening nemen. Deze dadergroepen opereren meestal in een straal van 40 km rond hun woon- of verblijfplaats. Ze houden zich meestal op in de anonimiteit van steden maar ook provinciesteden komen in beeld. Deze dadergroepen verplaatsen zich meestal met een voertuig naar onze gemeenten om er criminaliteit te plegen en vervolgens de vlucht te nemen.
 • de gemiddelde levensstandaard van onze inwoners, alsook de tewerkstellingsgraad is relatief hoog in vergelijking met deze van de naburige grote steden. Dit maakt dat veel van onze inwoners een interessant doelwit zijn voor criminelen omdat ze over een zekere rijkdom beschikken.
 • De aanwezigheid van N3 – Tervuursesteenweg en de N253 is een risicofactor voor criminaliteit gepleegd door rondtrekkende dadergroepen.
 • lokale criminelen blijven ook actief. Ook zij maken gebruik van voertuigen, dikwijls om de gestolen goederen te kunnen vervoeren en om snel de plaats van de inbraak te kunnen verlaten.

Gezien de aard van de hiervoor vermelde risicofactoren, mogen we besluiten dat de veiligheidsproblematiek structureel van aard is. Dit wordt geïllustreerd door de analyses van criminaliteitsstatistieken die werden gemaakt ter voorbereiding van de zonale veiligheidsplannen en dit over verschillende beleidscycli heen.

Gebruik van vaste camera's maakt onze gemeente minder kwetsbaar

Op onze verbindingswegen doet de lokale politie regelmatig controles. Zo werd vastgesteld dat regelmatig personen en voertuigen die politieel geseind staan als op te sporen, worden aangetroffen. Op deze manier kon geanalyseerd worden welke plaatsen het best in aanmerking kwamen voor het plaatsen van vaste camera's.

De camera met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) :

 • is een hulpmiddel om woninginbraken en andere criminaliteitsvormen te voorkomen.
 • kan verdachten opsporen.
 • filmt voertuigen waarbij de nummerplaat wordt geregistreerd en gecontroleerd in diverse databanken.
 • zal vermoedelijk het aantal diefstallen doen dalen, indien deze camera's op strategische plaatsen worden opgesteld. (op gewestwegen, die grote verbindingswegen zijn van en naar omliggende steden, en aan de buitengrenzen van de politiezone). 
 • is een bijkomend hulpmiddel waardoor de politie efficiënter kan worden ingezet (eenzelfde hoeveelheid controles van voertuigen uitvoeren zonder behulp van ANPRcamera’s is immers praktisch en financieel onhaalbaar).
 • verhoogt de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeenten. Garanties zullen moeten worden ingebouwd om de privacy van de omwonenden te garanderen (geen inkijk).

Cameratoezicht kan enkel een meerwaarde bieden indien het deel uitmaakt van een breder pakket van maatregelen. Nu reeds tracht de politiezone een gepast antwoord te formuleren op een aantal onveiligheidsproblemen. Het totaal aan maatregelen zit vervat in het zonaal veiligheidsplan van de PZ dat jaarlijks wordt geëvalueerd en gevalideerd door de zonale veiligheidsraad.

Er moet steeds een evenwicht zijn tussen het cameratoezicht en het respect voor de persoonlijke levenssfeer. Er moet dus duidelijk gecommuniceerd worden over de aanwezigheid van camera’s. De plaatsing en ingebruikname van de camera’s dient te worden voorafgegaan door een uitgebreide informatiecampagne aan de bevolking. Hiervoor is het wenselijk, bovenop de wettelijk voorziene communicatie, gebruik te maken van de verschillende informatiekanalen waarover de politiezone en de gemeenten beschikken.

Het voorstel inzake cameratoezicht voldoet aan de privacy-beginselen.

Ter afsluiting nog even meegeven dat onze politiezone “VODI”  ook een website heeft en die kan je te allen tijde bezoeken ;  https://www.politie.be/5908/  

Jan De Keyzer : Gemeenteraadslid , Lid Politieraad